ความแตกต่างระหว่างบริษัทจดทะเบียนบริษัทไม่จดทะเบียน

บริษัทที่จดทะเบียนบริษัทที่ไม่จดทะเบียนมีความแตกต่างทั้งในทางกฎหมายและในแง่มุมการดำเนินธุรกิจ นี่คือบางความแตกต่างที่สำคัญ นิติบุคคล บริษัทที่จดทะเบียน จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลและมีกิจกรรมทางธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ มีการลงทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และได้รับหมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัทที่ไม่จดทะเบียน จดทะเบียนบริษัทไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนบริษัทมักจะเป็นกิจการที่ดำเนินการในลักษณะที่ไม่ต้องการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ธุรกิจที่เล็กหรือกิจกรรมที่ไม่ได้เพื่อผลกำไร

ความรับผิดชอบ บริษัทที่จดทะเบียน มีความรับผิดชอบจำกัด ที่ถือหุ้นจะรับผิดชอบตามจำนวนหุ้นที่ถือ บริษัทที่ไม่จดทะเบียน จดทะเบียนบริษัทบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมนี้รับผิดชอบต่อหนี้และความผิดพลาดตามที่กำหนดในกฎหมาย จดทะเบียนบริษัทมักจะมีความเสี่ยงทางกฎหมายสูงกว่าบริษัทที่จดทะเบียน การกำหนดทุน บริษัทที่จดทะเบียน ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน และสามารถเพิ่มหรือลดทุนได้ตามกฎหมาย

บริษัทที่ไม่จดทะเบียน ไม่จำเป็นต้องกำหนดทุนจดทะเบียน และสามารถดำเนินธุรกิจโดยใช้ทุนน้อยกว่า การเผยแพร่ข้อมูล บริษัทที่จดทะเบียน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทที่ไม่จดทะเบียน ไม่จำเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินหรือติดตามกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานทางธุรกิจ

การขายหุ้น บริษัทที่จดทะเบียน สามารถขายหุ้นได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ บริษัทที่ไม่จดทะเบียน มักจะมีข้อจำกัดในการขายหุ้น, หรืออาจไม่สามารถทำได้ตามกฎหมาย การเลือกที่จะจดทะเบียนบริษัทหรือไม่จดทะเบียนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น ๆ และสิ่งนี้มีผลต่อลักษณะทางกฎหมาย, การจัดการทางการเงิน, และความรับผิดชอบ